elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
A+
A-
Środa 26.02.2020

Dostęp do informacji publicznej

Udostępnienie informacji publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej zgodnie z art.8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2018 r., poz.1330) jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym prowadzonym w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej. Udostępniony Państwu Biuletyn Informacji Publicznej spełnia wszystkie wymagania i standardy, jakie dla stron BIP zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68).

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek

Termin, sposób i forma udostępniania informacji publicznej na wniosek:

Udostępnianie informacji na wniosek następuje „ bez zbędnej zwłoki”, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, Żłobek Miejski nr 1 powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnym z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje żłobek, nie umożliwiają udostepnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostepniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, Żłobek Miejski nr 1 powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostepnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostepniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostepnienie informacji w sposób i formie wskazanych przez żłobek w powiadomieniu, postępowanie o udostepnienie informacji umarza się.

Oprócz odmowy udzielenia informacji publicznej w formie decyzji administracyjnej Dyrektor Żłobka Miejskiego nr 1 może udzielić odpowiedzi w formie pisma, z wyjaśnieniem że;

·       żądana informacja nie jest informacją publiczną,

·       nie dysponuje żądaną informacją,

·       istnieje odrębny tryb dostępu do informacji.

 

Jak dostarczyć wniosek:

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do Żłobka Miejskiego nr 1 w jeden z niżej wymienionych sposobów:

·       przesłać poczta na adres: Żłobek Miejski nr 1, os. Błękitne 28, 58-200 Dzierżoniów,

·       złożyć osobiście w placówce

·       przesłać poczta elektroniczna na adres: dyrektor@zlobekdzierzoniow.stronyzklasa.pl

 

Opłaty:

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny z wyjątkiem sytuacji, gdy w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, żłobek ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostepnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. Wówczas żłobek może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim przypadku, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, żłobek powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostepnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba, że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostepnienia informacji albo wycofa wniosek.

Tryb odwoławczy:

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostepnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 ust. 2, następuje w drodze decyzji Dyrektora Żłobka Miejskiego nr 1 w Dzierżoniowie, na którą przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

 

Informacje o artykule

Data utworzenia: 24.09.2019
Lista załączników: Brak załączników
Liczba wyświetleń: 69
Dodał: Administrator
Edytował: Administrator
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
24.09.2019
12:18:10
edycja
Administrator
Dostęp do informacji publicznej
24.09.2019
12:08:51
dodanie
Administrator
Dostęp do informacji publicznej