elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
A+
A-
Środa 26.02.2020

Nabór na stanowisko-pomoc kuchenna

DYREKTOR ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 1 W DZIERŻONIOWIE OGŁASZA NABÓR 

NA STANOWISKO – POMOC KUCHENNA

 

        I.          Zakres obowiązków na stanowisku objętym naborem:

Zadanie pracownika zatrudnionego na stanowisku pomocy kuchennej jest :

1. Zapewnienie posiłków o najwyższej jakości.

2. Obróbka wstępna produktów – obieranie, krojenie, płukanie itp.

3. Pomoc i przygotowywanie posiłków zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi GMP, GHP oraz systemem HACCP.

4. Dbanie o higienę przygotowania potraw.

5. Pomoc przy wydawaniu potraw w godzinach ustalonych zgodnie z rozkładem dnia- porcjowanie posiłków zgodnie z obowiązującymi normami.

6. Utrzymywanie we wzorowej czystości pomieszczeń kuchennych i gospodarczych oraz urządzeń i naczyń kuchennych.

7. Współpraca z intendentem w  oparciu o przygotowane przez niego jadłospisy.

 

      II.          Charakter wymagań na stanowisku pracy:

                  Wymagania konieczne:

                         Wykształcenie : podstawowe

Wymagania pożądane:

1)     umiejętności kulinarne,

2)     umiejętności organizacyjne

3)     umiejętność pracy w zespole,

4)     zdolność racjonalnego planowania czasu pracy

 

   III.          Cechy osobowości:

1)     uczciwość,

2)     lojalność,

3)     kreatywność

4)     sumienność

5)     systematyczność

6)     punktualność

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Wymiar czasu pracy: 1 etat
Czas pracy równoważny
Miejsce pracy: Żłobek Miejski Nr 1 w Dzierżoniowie.
4.      Umowa o pracę na czas określony 6 m-cy z możliwością przedłużenia

        Oferty pisemne kandydatów powinny zawierać:

·        Curriculum vitae.

·        List motywacyjny.

·        Kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie/oryginał do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

·        Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór kwestionariusza  dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Żłobka Miejskiego nr 1 w Dzierżoniowie i na stronie www.zlobekdzierzoniow.stronyzklasa.pl).

·        Oświadczenie kandydata że nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym

·        Oświadczenie kandydata o niekaralności.

·        Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach zawartych w pkt. II (np. zaświadczenia o dodatkowych kursach).

·        Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych wg załączonego w naborze wzoru ( dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Żłobka Miejskiego nr 1 w Dzierżoniowie i na stronie www.zlobekdzierzoniow.stronyzklasa.pl).

·        Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (wg załączonego wzoru dostępnego w Biuletynie Informacji Publicznej Żłobka Miejskiego nr 1 w Dzierżoniowie i na stronie )

·         Spis wszystkich dokumentów składanych przez kandydata.

 

Oferty należy składać w sekretariacie  Żłobka Miejskiego nr 1,w zamkniętych kopertach z dopiskiem

 „Nabór na stanowisko –pomoc kuchenna”

 lub za pośrednictwem poczty na adres: Żłobek Miejski nr 1, os. Błękitne 28, 58-200 Dzierżoniów

 

Termin składania ofert upływa w dniu 26.11.2019 r. do  godz. 14.00

Oferty, które wpłyną  po terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby które , spełnią wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji wzięły udział
w rozmowie kwalifikacyjnej będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób zostaną komisyjnie zniszczone po upływie trzech miesięcy od daty zakończenia procesu rekrutacji.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Żłobku Miejskim nr 1 w Dzierżoniowie w październiku 2019 roku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi 0%.

 

Dyrektor Żłobka

  Iwona Życińska

 

 

 

 

Informacje o artykule

Data utworzenia: 12.11.2019
Lista załączników: 3
Liczba wyświetleń: 50
Dodał: Administrator
Edytował: Administrator
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
12.11.2019
08:51:33
edycja
Administrator
Nabór na stanowisko-pomoc kuchenna
12.11.2019
08:45:25
edycja
Administrator
Nabór na stanowisko-pomoc kuchenna
12.11.2019
08:45:19
edycja
Administrator
Nabór na stanowisko-pomoc kuchenna
12.11.2019
08:44:33
edycja
Administrator
Nabór na stanowisko-pomoc kuchenna
12.11.2019
08:44:12
edycja
Administrator
Nabór na stanowisko-pomoc kuchenna
12.11.2019
08:43:26
edycja
Administrator
Nabór na stanowisko-pomoc kuchenna
12.11.2019
08:41:04
dodanie
Administrator
Nabór na stanowisko-pomoc kuchenna