elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
A+
A-
Środa 26.02.2020

Nabór na wolne stanowisko

DYREKTOR ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 1 W DZIERŻONIOWIE OGŁASZA NABÓR 

NA STANOWISKO – OPIEKUN

 

        I.          Zakres obowiązków na stanowisku objętym naborem:

 

1)     kształtowanie właściwej aktywności i samodzielności dziecka w czynnościach codziennych i zabawie oraz pozytywnych cech jego charakteru,

2)     wypracowywanie u dzieci społeczno-pożytecznych przyzwyczajeń i nawyków,

3)     zaspokajanie podstawowych potrzeb biologicznych psychospołecznych  dzieci,

4)     wykonywanie wielu zabiegów higieniczno-pielęgnacyjnych (kąpanie, mycie, przewijanie, wycieranie, czesanie). Utrwalanie przy  okazji u dziecka nawyków higienicznych oraz załatwianie potrzeb fizjologicznych we właściwym czasie.

5)     Czuwanie nad prawidłowym odżywianiem dzieci – karmienie  lub pomaganie przy spożywaniu posiłków.

6)     Prowadzenie z dziećmi zabaw ogólnorozwojowych i stymulujących rozwój dziecka we wszystkich obszarach sfer rozwojowych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka, uwzględniając rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwy do wieku, zgodnie z wcześniej przygotowanym planem miesięcznym w rozbiciu na tygodnie.

7)     Zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych.

8)     Organizowanie  zabaw i spacerów na świeżym powietrzu.

9)     Zaopatrywanie dzieci w odpowiednie do wieku zabawki i pomoce do zajęć.

10)  Dbanie o wystrój i higienę pomieszczeń, w których przebywają dzieci.

11)  Obserwowanie stanu zdrowia dzieci, zapobieganie zachorowaniom  i rozprzestrzenianiu się chorób w grupie dzieci. W razie potrzeby udzielanie pierwszej pomocy.

12)  W przypadku  wystąpienia objawów chorobowych u dziecka opiekunka natychmiast zawiadamia rodzica o pogorszonym stanie zdrowia.

13)  W sytuacjach krytycznych zagrażających życiu dziecka wezwanie pogotowia ratunkowego.

14)  Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora, a nie objętych zakresem czynności.

15)  Zabezpieczenie środków, przedmiotów lub sytuacji mogących zagrażać bezpieczeństwu dziecka.

      II.          Charakter wymagań na stanowisku pracy:

                  Wymagania konieczne:

1)     Wykształcenie średnie lub wyższe w zawodzie:  pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego lub

2)     ukończone studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza.

3)     Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być także osoba, która odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie:

1)wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub

2)średnie lub średnie branżowe oraz:

a)co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub

b)przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna, o którym mowa w ust.1.3.Jeżeli osoba, o której mowa w ust.3 pkt 2 lit.a nie pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności.

 

Wymagania pożądane:

1)     zdolności plastyczne i muzyczne,

2)     umiejętność pracy w zespole,

3)     zdolność racjonalnego planowania czasu pracy

4)     umiejętność współpracy i współdziałania z rodzicami

5)     umiejętność pracy zespołowej,

6)     umiejętności organizacyjne

 

   III.          Cechy osobowości:

1)     odpowiedzialność,

2)     lojalność,

3)     kreatywność

4)     sumienność

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Wymiar czasu pracy: 1 etat
Czas pracy równoważny
Miejsce pracy: Żłobek Miejski Nr 1 w Dzierżoniowie.
4.      Umowa o pracę na czas określony 6 m-cy z możliwością przedłużenia

        Oferty pisemne kandydatów powinny zawierać:

·        Curriculum vitae.

·        List motywacyjny.

·        Kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie/oryginał do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

·        Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór kwestionariusza  dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Żłobka Miejskiego nr 1 w Dzierżoniowie i na stronie www.zlobekdzierzoniow.stronyzklasa.pl).

·        Oświadczenie kandydata że nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym

·        Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo.

·        Oświadczenie kandydata, że  nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została zawieszona ani ograniczona.

·        Oświadczenie kandydata, że wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.

·        Oświadczenie rękojmi należytego sprawowania opieki nad dziećmi.

·        Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach zawartych w pkt. II (np. zaświadczenia o dodatkowych kursach).

·        Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych wg załączonego w naborze wzoru ( dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Żłobka Miejskiego nr 1 w Dzierżoniowie i na stronie www.zlobekdzierzoniow.stronyzklasa.pl).

·        Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (wg załączonego wzoru dostępnego w Biuletynie Informacji Publicznej Żłobka Miejskiego nr 1 w Dzierżoniowie i na stronie )

·         Spis wszystkich dokumentów składanych przez kandydata.

 

Oferty należy składać w sekretariacie  Żłobka Miejskiego nr 1,w zamkniętych kopertach z dopiskiem

 „Nabór na stanowisko -opiekun”

 lub za pośrednictwem poczty na adres: Żłobek Miejski nr 1, os. Błękitne 28, 58-200 Dzierżoniów

 

Termin składania ofert upływa w dniu 11.10.2019 r. do  godz. 14.00

Oferty, które wpłyną  po terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby które , spełnią wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji wzięły udział
w rozmowie kwalifikacyjnej będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób zostaną komisyjnie zniszczone po upływie trzech miesięcy od daty zakończenia procesu rekrutacji.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Żłobku Miejskim nr 1 w Dzierżoniowie we wrześniu 2019 roku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi 0%.

 

                                                                                                                                                                                                                                 Dyrektor Żłobka

                                                                                                                                                                                                                                   Iwona Życińska

 

 

 

 

Informacje o artykule

Data utworzenia: 24.09.2019
Lista załączników: 3
Liczba wyświetleń: 123
Dodał: Administrator
Edytował: Administrator
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
04.10.2019
14:36:59
edycja
Administrator
Nabór na wolne stanowisko
24.09.2019
06:58:43
edycja
Administrator
Nabór na wolne stanowisko
24.09.2019
06:48:31
edycja
Administrator
Nabór na wolne stanowisko
24.09.2019
06:47:06
edycja
Administrator
Nabór na wolne stanowisko
24.09.2019
06:44:04
dodanie
Administrator
Nabór na wolne stanowisko