elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
A+
A-
Środa 26.02.2020

Regulamin Organizacyjny Żłobka

 

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 275/2018

Burmistrza Dzierżoniowa

z dnia 10 maja 2018 r.

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 1 W DZIERŻONIOWIE

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin organizacyjny Żłobka Miejskiego Nr 1 w Dzierżoniowie określa:

1.      zadania i zasady kierowania żłobkiem,

2.      zasady funkcjonowania żłobka

3.      obowiązki i prawa rodziców i opiekunów prawnych

4.      strukturę organizacyjną żłobka,

5.      zakres działania Dyrektora, Głównego Księgowego i Głównego Specjalisty BHP

6.      zakres działania Działu Opiekuńczo – Wychowawczo – Edukacyjnego,

7.      zakres działania Działu Obsługi.

 

§ 2

 

Ilekroć w regulaminie organizacyjnym Żłobka Miejskiego Nr 1 w Dzierżoniowie jest mowa o:

1.      Żłobku – należy przez to rozumieć Żłobek Miejski Nr 1 w Dzierżoniowie.

2.      Regulaminie organizacyjnym – należy przez to rozumieć Regulamin organizacyjny Żłobka Miejskiego Nr 1 w Dzierżoniowie.

3.       Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Żłobka Miejskiego Nr 1 w Dzierżoniowie.

4.      Pracowniku merytorycznym – należy przez to rozumieć pracowników zatrudnionych w żłobku na stanowiskach: pielęgniarka, młodszy opiekun, starszy opiekun, opiekun.

5.      Pracowniku obsługi – należy przez to rozumieć pracowników zatrudnionych na stanowiskach: intendent, starszy kucharz, pomoc kuchenna, praczka, pokojowa, konserwator.

 

§ 3

 

1.      Żłobek jest jednostką budżetową Gminy Miejskiej Dzierżoniów, nad którą nadzór sprawuje Burmistrz Dzierżoniowa.

2.      Żłobek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w szczególności w ustawie o finansach publicznych i w ustawie                           o rachunkowości.

3.      Gospodarka finansowa Żłobka prowadzona jest na podstawie rocznego planu finansowego jednostki budżetowej.

4.      Siedziba Żłobka znajduje się w Dzierżoniowie na Osiedlu Błękitnym Nr 28.

5.      Obszarem działania jest teren Miasta Dzierżoniowa.

 

 

 

ROZDZIAŁ II

Zadania i zasady kierowania żłobkiem

 

§ 4

 

1.      Żłobek realizuje zadania określone w ustawie o opiece nad dziećmi wieku do lat 3 a w szczególności:

1)      zapewnia dziecku opiekę w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych, kształtuje umiejętność współdziałania w grupie i uczy właściwych zachowań;

2)      zapewnia dziecku fachową opiekę pielęgnacyjną, odpowiednią do jego wieku, dbając o bezpieczeństwo i zdrowie dziecka;

3)      zapewnia opiekę wychowawczą i edukacyjną dostosowaną do indywidualnych potrzeb dziecka oraz wykorzystuje elementy edukacji w zajęciach zabawowych;

4)      prowadzi zajęcia opiekuńczo – wychowawcze i edukacyjne umożliwiające rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwy dla wieku dziecka;

5)      zapewnia dzieciom podczas ich pobytu w żłobku odpowiednie dla ich wieku  wyżywienie, zgodne z obowiązującymi normami;

6)      rozwija samodzielność dzieci oraz wyrabia nawyki higieny osobistej;

7)      we wszystkich aspektach opieki nad dziećmi personel żłobka wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka poprzez prowadzenie konsultacji, porad w zakresie pracy               z dziećmi.

2.      Szczegółowe cele i zadania żłobka określa rozdział 2 Statutu Żłobka.

§ 5

 

1.      Dyrektor Żłobka kieruje jego działalnością i reprezentuje go na zewnętrz.

2.      Dyrektor Żłobka jest przełożonym służbowym dla zatrudnionych w Żłobku pracowników i dokonuje okresowej oceny pracowników.

3.      Dyrektor podejmuje wszelkie decyzje w sprawach osobowych w stosunku do wszystkich pracowników Żłobka dotyczące ich zatrudnienia, zwolnienia, przyznawania nagród oraz wymierzania kar, zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych, regulaminem wynagrodzenia i regulaminem pracy.

4.      Dyrektor sprawuje bezpośredni nadzór nad realizacją zadań Żłobka i przestrzeganiem przepisów prawa.

5.      Dyrektor w ramach nadzoru sprawuje kontrolę zarządczą i egzekwuje realizację wniosków pokontrolnych w zakresie określonym przepisami prawa – zgodnie z obowiązującym w Żłobku regulaminem kontroli zarządczej.

6.      Dyrektor dokonuje raz w roku samooceny stanu kontroli zarządczej  i w terminie do 15 marca każdego roku przedkłada Burmistrzowi Miasta Dzierżoniowa wypełnione oświadczenie o stanie kontroli zarządczej wraz z raportem z samooceny kontroli zarządczej zatwierdzonym przez wszystkich członków zespołu.

 

 

ROZDZIAŁ III

Zasady funkcjonowania Żłobka

 

§ 6

1.      Żłobek wykonuje zadania wynikające z przepisów Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat i przepisów wykonawczych.

2.      Żłobek zapewnia opiekę nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat w 3 grupach w tym:

I – grupa maluszków – liczba dzieci w grupie nie może przekraczać 20.

II – grupa średniaków –  liczba dzieci w grupie nie może przekraczać 24.

III – grupa starszaków –  liczba dzieci w grupie nie może przekraczać 28.

Dzieci w żłobku zapisywane są do grup według zbliżonego wieku.

3.      Żłobek świadczy usługi na rzecz dzieci mieszkańców Dzierżoniowa.

4.      Żłobek świadczy opiekę nad dziećmi w wymiarze do 10 godzin dziennie w godz. od 6.30-16.30. Dopuszcza się zmiany godzin otwarcia Żłobka z każdym nowym rokiem szkolnym w oparciu o opinie rodziców i ich potrzeby zachowując wymiar świadczenia usług do 10 godzin dziennie.

5.      W przypadku dnia roboczego wypadającego pomiędzy dniami wolnymi lub świętami, Żłobek będzie czynny tylko w przypadku, gdy na listę zapisów dzieci      udostępnioną w każdej grupie zgłosi się łącznie ze wszystkich grup nie mniej niż 24 dzieci.

6.      W uzasadnionych przypadkach, w czasie absencji dzieci i opiekunów, w okresach między świątecznych, Dyrektor  może podjąć decyzję o łączeniu grup.

7.      W celu realizacji zadań Żłobka dla zapewnienia bezpieczeństwa, zdrowia i właściwego rozwoju psychofizycznego dzieci, Dyrektor przydziela do poszczególnych grup dziecięcych, odpowiednią do liczby obecnych dzieci, ilość pracowników merytorycznych.

8.      Organizację dnia pracy Żłobka określa „Ramowy rozkład dnia” ustalony przez Dyrektora .

9.      Ramowy rozkład dnia podawany jest do wiadomości rodziców na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Żłobka.

 

§ 7

 

1.      Status prawny pracowników Żłobka określa ustawa z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat (Dz. U. z 2018 r. poz.603 ze zmn.) oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U.z 2016 r. poz.902 z późniejszymi zmianami).

2.      Porządek i rozkład czasu pracy dla pracowników Żłobka określa regulamin pracy ustalony przez Dyrektora.

 

§ 8

 

 

1.      Żłobek przyjmuje dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów na podstawie wniosku rodziców złożonego w formie pisemnej.

2.      W przypadku większej liczby zgłoszeń do Żłobka w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:

1)      z rodzin wielodzietnych

2)      z orzeczeniem o niepełnosprawności,

3)      obojga rodziców pracujących,

4)      matki lub ojca samotnie wychowującego,

5)      umieszczone w rodzinie zastępczej,

6)      rodzeństwa dziecka już uczęszczającego do żłobka.

Przyjęte dzieci są zapisane na cały okres opieki żłobkowej – w kolejnych latach rodzice dziecka potwierdzają jedynie wolę dalszego korzystania z usług Żłobka.

3.      Nabór na nowy rok szkolny odbywa się od 1 kwietnia do 30 kwietnia danego roku na rok szkolny zaczynający się od września danego roku.

4.       Lista dzieci przyjętych do Żłobka ogłaszana jest najpóźniej do 31 maja  danego roku.

5.      W miarę posiadania wolnych miejsc w Żłobku zapisy dzieci mogą być dokonywane w ciągu całego roku.

6.      Dyrektor może przyjąć do Żłobka na czas nieobecności dziecka na jego miejsce inne dziecko w przypadku złożenia przez rodziców tego dziecka pisemnego wniosku oraz spełnienie warunków, o których mowa w § 8 pkt. 1. Z rodzicami zawiera się umowę w sprawie korzystania z usług Żłobka.

 

§ 9

1.      Do Żłobka przyjmowane są tylko dzieci zdrowe. W przypadku wystąpienia u dziecka objawów chorobowych, rodzice lub osoby przez nich upoważnione są natychmiast powiadamiane przez opiekuna lub pielęgniarkę o potrzebie odebrania dziecka z placówki celem zasięgnięcia porady lekarskiej.

2.      W Żłobku nie mogą przebywać dzieci:

- po urazach (złamaniach, oparzeniach i innych zabiegach chirurgicznych) do czasu całkowitego wyleczenia;

- z objawami chorobowymi (z wyjątkiem sytuacji, w której objawy te wynikają z alergii dziecka i zostało przedłożone zaświadczenie od lekarza specjalisty o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do Żłobka).

3.      Opiekunowie mają prawo nie przyjąć dziecka do Żłobka z objawami  chorobowymi/infekcyjnymi które były wcześniej zgłaszane rodzicom w celu zasięgnięcia przez nich porady lekarskiej. Z wyjątkiem sytuacji, w której rodzic przedłoży zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do Żłobka.

4.      Po nieobecności dziecka spowodowanej chorobą przyjęcie do Żłobka odbywa się na podstawie zaświadczenia lekarskiego informującego o aktualnym stanie zdrowia dziecka, a w przypadku jego braku oświadczenie o stanie zdrowia dziecka wypełnionego przez rodziców.

5.      W przypadku dzieci, u których stwierdzoną alergię pokarmową należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie o alergii dziecka, ze wskazaniem na co jest ono uczulone, celem wykluczenia alergenów z diety dziecka.

6.      W Żłobku nie podaje się dzieciom żadnych leków.

 

§10

 

1.      Z rodzicami dzieci przyjętych do Żłobka podpisywana jest umowa (załącznik nr 1) dotycząca korzystania z usług Żłobka oraz odpłatności za te usługi – według zasad określonych w Uchwale Rady Miejskiej Dzierżoniowa.

2.      W okresie wakacyjnym występuje miesięczna przerwa w funkcjonowaniu Żłobka, o terminie której rodzice są informowani w styczniu danego roku kalendarzowego.

3.      Rodzice mogą zrezygnować z pobytu dziecka w Żłobku – składając rezygnację na piśmie z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec tygodnia.

4.      Umowa w sprawie korzystania z usług Żłobka może zostać rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia stron.

5.      Żłobek jest uprawniony do pisemnego rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

1)      nieuiszczenia przez dwa kolejne miesiące należnych opłat. Rozwiązanie umowy następuje ostatniego dnia drugiego miesiąca, za który nie uiszczono opłaty.

2)      nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka w Żłobku przez kolejne 14 dni kalendarzowych. Rozwiązanie umowy następuje następnego dnia po upływie w/w terminu.

3)      nieobecności dziecka w Żłobku przez kolejnych 21 dni kalendarzowych, wynikającej z innych przyczyn, poza przyczynami chorobowymi, udokumentowanymi przez rodzica. Rozwiązanie umowy następuje następnego dnia po upływie terminu wskazanego wyżej.

4)      zaobserwowania niepokojących zachowań dziecka, które zagrażają bezpieczeństwu i zdrowiu innych oraz odmowy ze strony rodziców (opiekunów prawnych) współpracy ze Żłobkiem, opiekunem, specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną i zdrowotną.

 

 

ROZDZIAŁ IV

Obowiązki i prawa rodziców i opiekunów

§11

 

1. Do podstawowych obowiązków rodziców/opiekunów prawych dziecka należy:

1)      przestrzeganie regulaminu organizacyjnego Żłobka;

2)      przyprowadzanie i odbieranie dziecka ze Żłobka osobiście lub przez osobę do tego upoważnioną na piśmie, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo. W przypadku nie odebrania dziecka z placówki, braku kontaktu z rodzicami lub osobami przez nich upoważnionymi Żłobek o fakcie pozostawienia dziecka powiadamia policję;

3)      terminowe uiszczanie opłat za Żłobek, które są płatne z dołu do 10-go dnia następnego miesiąca, w kasie Żłobka lub przelewem na wskazane przez Żłobek konto bankowe;

4)      informowanie o przyczynach nieobecności dziecka;

5)      niezwłoczne zawiadamianie dyrektora placówki o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych;

6)      udzielanie opiekunom w Żłobku rzetelnej informacji o dziecku;

7)      punktualne przyprowadzanie i odbieranie dziecka;

8)      przyprowadzanie do Żłobka dziecka zdrowego;

9)      zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka do Żłobka.

 

            §12

 

1.      Rodzice dziecka mają prawo do bieżącego uzyskiwania informacji na temat postępów wychowawczych dziecka, jego rozwoju społecznego i psychicznego, do  niezwłocznej informacji o każdym przypadku pogorszenia się stanu zdrowia dziecka, oraz do bieżącego zapoznania się ze wszystkimi sprawami dotyczącymi zapewnienia dzieciom wyżywienia zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi, odpowiednimi dla danego okresu rozwojowego.

2.      Skargi i wnioski dotyczące pracy Żłobka rodzice mogą składać do Dyrektora żłobka oraz do Burmistrza Dzierżoniowa.

 

§13

W Żłobku powołuje się Radę Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców dzieci uczęszczających do Żłobka. Szczegóły dotyczące Rady Rodziców określa §24 Statutu Żłobka.

 

ROZDZIAŁ V

Struktura organizacyjna Żłobka

 

§ 14

 

W strukturze Żłobka wyróżnia się :

1)      Dyrektora,

2)      Głównego księgowego,

3)      Głównego Specjalistę ds. BHP

4)      Dział obsługi obejmujący następujące stanowiska:

a)      intendent,

b)      starszy kucharz,

c)      pomoc kuchenna,

d)     praczka,

e)      pokojowa

f)       konserwator.

5)      Dział opiekuńczo – wychowawczo – edukacyjny (personel sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem) obejmujący następujące stanowiska:

a)      pielęgniarka,

b)      młodszy opiekun,

c)      opiekun

d)     starszy opiekun

 

Strukturę organizacyjną Żłobka przedstawia schemat organizacyjny – stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

 

ROZDZIAŁ VI

Zakres działania Dyrektora, Głównego Księgowego

i Głównego Specjalisty BHP

 

§ 15

 

Do zakresu działania Dyrektora należy:

1)      zarządzanie jednostką budżetową w granicach udzielonego przez Burmistrza pełnomocnictwa;

2)      określenie celów i standardów przy wypełnianiu zadań opiekuńczo – wychowawo-edukacyjnych i organizacyjnych we wszystkich aspektach działania Żłobka i ich egzekwowanie;

3)      dobór zespołu pracowników i wpływanie na ich potrzebę samokształcenia;

4)      wydawanie zarządzeń i regulaminów dotyczących funkcjonowania Żłobka;

5)      realizowanie obowiązków pracodawcy w stosunku do zatrudnionych pracowników;

6)      dysponowanie środkami finansowymi w celu realizacji zadań statutowych;

7)      reprezentowanie Żłobka na zewnątrz;

8)      opracowanie rocznych planów pracy żłobka;

9)      uzgodnienie z Burmistrzem Dzierżoniowa zasad organizacji placówki  z uwzględnieniem potrzeb dzieci korzystających ze świadczeń Żłobka;

10)  sprawowanie nadzoru nad kontrolą wewnętrzną, sprawami bhp i ppoż;

11)  rozpatrywanie skarg i wniosków;

12)  kontrolowanie przestrzegania Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP), Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) oraz punktów krytycznych zdefiniowanych w Żłobku.

13)   podpisywanie i akceptowanie pism kierowanych do różnych instytucji, zarządzeń, planów pracy i szkoleń, sprawozdań z ich wykonania, umów cywilnoprawnych, odpowiedzi na skargi i wnioski;

14)  prowadzenie spraw kadrowych pracowników zatrudnionych w żłobku;

15)  prowadzenie dokumentacji administracyjnej na zasadach określonych w instrukcji kancelaryjnej Żłobka.

 

§ 16

 

Do zakresu działania Głównego Księgowego należy:

 

1)      nadzorowanie wykonywania obowiązków i sprawowanie odpowiedzialności w zakresie prowadzenia rachunkowości i obsługi księgowej budżetu Żłobka;

2)      Przygotowanie projektu planu finansowego Żłobka;

3)      nadzorowanie i kontrola realizacji planu finansowego polegająca na wstępnej kontroli legalności dokumentów oraz bieżącej i następnej kontroli operacji gospodarczych będących przedmiotem księgowań;

4)      dysponowanie środkami pieniężnymi, wykonywanie okresowych analiz, sprawozdań, ocen i sporządzanie bieżących informacji nt. sytuacji finansowych Żłobka;

5)      nadzór nad prowadzeniem kasy fiskalnej oraz pogotowia kasowego w oparciu o obowiązujące przepisy;

6)      koordynacje prac inwentaryzacyjnych, prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniami osobowymi, rzeczowymi i majątkowymi;

7)      kontrola pod względem formalnym i rachunkowym całości dokumentacji rachunkowo – finansowej i ewidencji dokumentacji materialnej;

8)      rozliczenie gospodarki magazynowej Żłobka;

9)      sporządzanie i prowadzenie dokumentacji płacowej dla pracowników Żłobka.

Szczegóły zakresu obowiązków znajduje się w karcie stanowiskowej Głównego Księgowego.

 

§ 17

Do zakresu działania Głównego Specjalisty BHP należy: 

1)      sporządzanie i przeprowadzanie analizy stanu BHP w Żłobku Miejskim nr 1;

2)      pisemne informowanie dyrektora o stwierdzonych zagrożeniach w dziedzinie BHP oraz wnioskowanie o ich usunięcie;

3)      przeprowadzanie bieżących kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad i przepisów BHP;

4)      zgłaszanie dyrektorowi wniosków dotyczących wymogów BHP;

5)      uczestniczenie w opracowaniu wewnętrznych dyspozycji, regulaminów i instrukcji odnoszących się do BHP oraz ich opiniowanie;

6)      uczestniczenie w przekazywaniu do użytkowania nowo zakupionych, wybudowanych lub przebudowanych obiektów urządzeń produkcyjnych oraz innych obiektów mających wpływ na bezpieczeństwo pracowników;

7)      prowadzenie dochodzeń powypadkowych oraz dokumentacji w zakresie wypadków przy pracy;

8)      prowadzenie dochodzeń powypadkowych oraz dokumentacji w zakresie wypadków dzieci przebywających pod opieką placówki/Żłobka;

9)      prowadzenie rejestrów i przechowywanie dokumentacji z zakresu wypadków przy pracy, a także stwierdzonych chorób zawodowych;

10)  prowadzenie instruktażu ogólnego oraz informowanie o istniejących zagrożeniach zdrowia i życia w pracy;

11)  prowadzenie szkoleń okresowych z dziedziny BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i administracyjnych;

12)  współpraca – na polecenie dyrektora – z uprawnionymi jednostkami posiadającymi uprawnienia do przeprowadzania szkoleń okresowych dla pozostałych pracowników;

13)  współpraca – na polecenie dyrektora – z uprawnionymi jednostkami kontroli zewnętrznej badającymi warunki pracy w Żłobku Miejskim nr 1;

14)  wykonywanie innych czynności – zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi w zakresie BHP;

 

ROZDZIAŁ VII

Zakres działania Działu Opiekuńczo – Wychowawczo-Edukacyjnego

 

§ 18

 

Do zadań pracowników Działu Opiekuńczo – Wychowawczo – Edukacyjnego  należy:

1)      zapewnienie dzieciom fachowej opieki pielęgnacyjnej w wymiarze do 10 godzin dziennie;

2)      prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych zgodnie z miesięcznymi planami pracy z dziećmi przy zastosowaniu różnorodnych metod i form pracy;

3)      przestrzeganie zasad sanitarno – epidemiologicznych podczas codziennej pracy z dziećmi;

4)      ochrona zdrowia i bezpieczeństwa dzieci między innymi poprzez przestrzeganie standardów (GHP) oraz doskonalenie organizacji pracy;

5)      opracowywanie na bazie wskaźników rozwojowych miesięcznych planów pracy z dziećmi;

6)      prowadzenie konsultacji dla rodziców i udzielanie porad w zakresie pracy z dziećmi;

7)      wykonywanie prac porządkowych w grupach dziecięcych;

8)      dbanie o powierzony sprzęt, pomoce dydaktyczne, estetykę pomieszczeń.

Szczegółowe zakresy obowiązków znajdują się w kartach stanowiskowych poszczególnych pracowników.

 

ROZDZIAŁ VII

Zakres działania Działu obsługi

§ 19

 

Do zadań Działu Obsługi należy:

1)      zamawianie, zakupywanie i wydawanie artykułów żywnościowych, środków czystości, artykułów gospodarczych i artykułów biurowych;

2)      przestrzeganie obowiązujących normatywów zapasów magazynowych oraz uzupełnianie ich w miarę potrzeb;

3)      układanie tygodniowego jadłospisu dla dzieci w oparciu o odpowiednią recepturę  i gramaturę zgodnie z zasadami wprowadzania produktów do diety małego dziecka;

4)      przygotowanie posiłków zgodnie z jadłospisem;

5)      codzienne sporządzanie raportów żywieniowych;

6)      sporządzanie miesięcznych wykazów zużycia artykułów spożywczych;

7)      prowadzenie magazynu żywnościowego;

8)      naliczanie miesięcznej odpłatności za pobyt dzieci w Żłobku oraz opłat za wyżywienie;

9)      zapewnienie bezpieczeństwa i jakości żywności zgodnie z zasadami GMP i GHP;

10)  prowadzenie kasy Żłobka;

11)  prowadzenie pralni;

12)  konserwacja urządzeń technicznych, usuwanie bieżących usterek, dokonywanie drobnych naprawy sprzętu i wyposażenia, wykonywanie prac porządkowych  w ogrodzie i wokół budynku;  

13)  dbanie o utrzymanie czystości , zapewnienie należytego stanu higieniczno-sanitarnego w pomieszczeniach Żłobka.

Szczegółowe zakresy obowiązków znajdują się w kartach stanowiskowych poszczególnych pracowników.

 

ROZDZIAŁ IX

Postanowienia końcowe

 

§ 20

1.      Sprawy nieujęte w niniejszym Regulaminie, a dotyczące funkcjonowania Żłobka ustala Dyrektor w formie zarządzeń.

2.      Niniejszy regulamin nadawany jest przez Dyrektora Żłobka. Zmiany w Regulaminie mogą być dokonane w trybie jego nadania.

3.      Regulamin wchodzi w życie po uzgodnieniu jego treści z Burmistrzem Dzierżoniowa w drodze zarządzenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o artykule

Data utworzenia: 27.06.2018
Lista załączników: 4
Liczba wyświetleń: 665
Dodał:
Edytował: Administrator
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
26.08.2018
11:05:19
edycja
Administrator
Regulamin Organizacyjny Żłobka
26.08.2018
11:02:52
edycja
Administrator
Regulamin Organizacyjny Żłobka
26.08.2018
10:59:52
edycja
Administrator
Regulamin żłobka
26.08.2018
10:55:17
edycja
Administrator
Regulamin żłobka
26.08.2018
10:54:02
edycja
Administrator
Regulamin żłobka
26.08.2018
10:52:05
edycja
Administrator
Regulamin żłobka
27.06.2018
14:27:23
edycja
Administrator
Regulamin żłobka
27.06.2018
14:27:12
edycja
Administrator
Regulamin żłobka
27.06.2018
14:26:12
edycja
Administrator
Regulamin żłobka
27.06.2018
14:14:37
dodanie
Administrator
Regulamin żłobka