elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
A+
A-
Środa 26.02.2020
Jesteś tutaj:

Statut

UCHWAŁA NR XLII/306/18 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego Nr 1 w Dzierżoniowie

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz. U. z 2016 r. poz. 157 oraz z 2017 r. poz. 60 i poz. 1428) uchwala się:

 

STATUT ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 1 W DZIERŻONIOWIE

 

Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Żłobek Miejski Nr 1 w Dzierżoniowie jest jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Dzierżoniów prowadzoną w formie gminnej jednostki budżetowej.

§ 2. Siedziba Żłobka Miejskiego Nr 1 w Dzierżoniowie, zwanego dalej „Żłobkiem” mieści się w Dzierżoniowie na Osiedlu Błękitnym Nr 28.

§ 3. Obszarem działania Żłobka jest teren miasta Dzierżoniowa.

§ 4. Żłobek nie posiada osobowości prawnej a jego wydatki pokrywane są z budżetu miasta.

§ 5. Żłobek używa pieczęci podłużnych z nazwą w pełnym brzmieniu oraz adresem siedziby.

 

Rozdział 2. CELE I ZADANIA ŻŁOBKA ORAZ SPOSÓB ICH REALIZACJI

 § 6. 1. Podstawowym celem Żłobka jest organizowanie i prowadzenie działalności opiekuńczej, wychowawczej oraz edukacyjnej, wspomagającej wyrównywanie szans rozwoju dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat, a w przypadku określonym w art. 2 ust. 3 ustawy – do 4 roku życia. Celem działania Żłobka jest również wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z indywidualnymi możliwościami i potencjałem.

2. W ramach opieki sprawowanej nad dziećmi Żłobek realizuje następujące zadania:

1) zapewnia dzieciom warunki do prawidłowego rozwoju fizycznego i psychicznego, odpowiednie do ich wieku i potrzeb,

2) dba o wszechstronny rozwój indywidualnych zdolności ruchowych i manualnych dzieci odpowiednio do ich wieku,

3) zapewnia dzieciom warunki bytowe zbliżone jak najbardziej do warunków domowych, kształtuje umiejętność współdziałania w grupie i uczy właściwych zachowań społecznych,

4) dba o bezpieczeństwo dzieci i o ich zdrowie,

5) zapewnia dzieciom w czasie ich pobytu w Żłobku wyżywienie zgodne z obowiązującymi normami,

6) rozwija samodzielność dzieci oraz wyrabia nawyki higieny osobistej,

7) zapewnia dzieciom jak najlepsze warunki wypoczynku i zabawy z elementami edukacji, uwzględniające rozwój psychomotoryczny dziecka i jego indywidualne potrzeby, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju niepełnosprawności,

8) wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka poprzez informowanie o rozwoju psychofizycznym dziecka, żywieniu, pracy z dzieckiem i działaniach wspierających rozwój dziecka oraz poprzez podejmowanie wspólnych z rodzicami działań mających na celu wspieranie prawidłowego rozwoju dziecka i poprawę warunków pobytu dziecka w Żłobku.

3. W przypadku dzieci niepełnosprawnych oprócz zadań wymienionych w ust. 2 zadaniem Żłobka jest wspomaganie rodzin w wychowaniu tych dzieci poprzez:

1) zapewnienie specjalistycznej opieki, która będzie dostosowana do rodzaju niepełnosprawności dzieci i przyczyni się do ich prawidłowego rozwoju,

2) uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym również wyrabianie umiejętności zachowania się w kontaktach z otaczającym środowiskiem.

4. Podczas realizacji powyższych zadań Żłobek uwzględnia wspomaganie indywidualne rozwoju dziecka, wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka i w przypadku dziecka niepełnosprawnego – rodzaj niepełnosprawności.

5. Realizacja celów oraz zadań Żłobka następuje w wyniku spełnienia następujących wymogów:

1) w czasie pobytu dzieci w Żłobku oraz w trakcie zajęć poza jego obiektem, opiekę nad nimi sprawuje fachowy personel zatrudniony w Żłobku, zgodnie z kwalifikacjami określonymi w ustawie,

2) opiekun prowadzący zajęcia w Żłobku współpracuje z rodzicami dzieci uczęszczających na zajęcia, w szczególności poprzez prowadzenie konsultacji i udzielania porad w zakresie pracy z dziećmi,

3) w Żłobku stosowane są różnorodne metody i formy pracy z dziećmi, uwzględniające rozwój psychomotoryczny dziecka oraz konieczność indywidualnej pracy z dzieckiem poprzez gry, zabawy, zajęcia organizowane metodami aktywizującymi, zajęcia muzyczne, teatralne, plastyczne, rytmiczne, dostosowane w przypadku dzieci niepełnosprawnych do rozwoju niepełnosprawności.

 

Rozdział 3.WARUNKI PRZYMOWANIA DZIECI DO ŻŁOBKA

§ 7. 1. Żłobek przyjmuje dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów na podstawie wniosku rodziców (opiekunów) złożonego w formie pisemnej. Wiek dziecka objętego opieką Żłobka określa art. 7 ust.1 oraz art. 2 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

2. W przypadku większej liczby zgłoszeń do Żłobka w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:

1) z rodzin wielodzietnych,

2) z orzeczeniem o niepełnosprawności,

3) obojga rodziców pracujących,

4) matki lub ojca samotnie je wychowującego,

5) umieszczone w rodzinie zastępczej,

6) rodzeństwa dziecka już uczęszczającego do Żłobka.

§ 8. 1. Coroczne zapisy dzieci do Żłobka prowadzone są od 1 do 30 kwietnia danego roku na rok szkolny zaczynający się od września tego roku. Zapisy dokonywane są na cały okres opieki żłobkowej. W kolejnych latach rodzice dziecka potwierdzają jedynie wolę dalszego korzystania z usług Żłobka.

2. Lista dzieci przyjętych do Żłobka od 1 września roku kalendarzowego powinna zostać ogłoszona najpóźniej do 31 maja danego roku.

§ 9. 1. W miarę istnienia wolnych miejsc w Żłobku zapisy dzieci mogą być dokonywane  w ciągu całego roku.

2. Dyrektor Żłobka może przyjąć do Żłobka na czas nieobecności dziecka na jego miejsce inne dziecko w przypadku złożenia przez rodziców tego dziecka pisemnego wniosku oraz spełnienia warunków, o których mowa § 7 ust. 1. Z rodzicami zawiera się umowę w sprawie korzystania z usług Żłobka.

 

Rozdział 4. ZASADY USTALANIA OPŁAT ZA POBYT I WYŻYWIENIE W ŻŁOBKU ORAZ W PRZYPADKU NIEOBECNOŚCI DZIECKA W ŻŁOBKU

 § 10. Pobyt dziecka w Żłobku wiąże się z odpłatnością obejmującą opłatę za pobyt liczony za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w Żłobku oraz opłatę za wyżywienie liczoną wg dziennej stawki żywnościowej.

§ 11. Opłaty za pobyt dziecka w Żłobku pobierane są od rodziców do 10 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni i dotyczą łącznej liczby godzin tylko w dniach, w których dziecko przebywało w Żłobku.

§ 12. Stawki godzinowej opłaty za pobyt dziecka w Żłobku w wymiarze do 10 godzin dziennie oraz dodatkowej opłaty za godzinę pobytu dziecka w Żłobku powyżej 10 godzin dziennie, ustala Rada Miejska Dzierżoniowa.

§ 13. Opłaty za wyżywienie dziecka objętego opieką Żłobka wnoszone są do 10 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni przy czym ustalając ich wysokość uwzględnia się tylko dni, w których dziecko przebywało w Żłobku.

§ 14. Sposób dokonywania opłat, o których mowa w § 11 i § 13 określa Regulamin Organizacyjny Żłobka.

§ 15. Opłaty o których mowa w  § 10 odprowadzanie są co miesiąc do budżetu Miasta Dzierżoniowa.

§ 16.1. Opłaty o których mowa w § 11 i w § 13 naliczane są zgodnie z wydrukami uzyskanymi z elektronicznego systemu rozliczania czasu pobytu dzieci i naliczania odpłatności za pobyt i za wyżywienie. Opłaty te nie są naliczane za dni nieobecności dziecka w Żłobku.

2.  W przypadku awarii systemu, opłaty, o których mowa w § 11 i w § 13 naliczane są wg listy obecności dziecka w danym miesiącu, zgodnie z godzinami zadeklarowanymi przez rodziców dzieci uczęszczających do Żłobka w umowie w sprawie korzystania z usług Żłobka. Opłaty te nie są naliczane za dni nieobecności dziecka w Żłobku.

 

Rozdział 5. ZASADY UDZIAŁU RODZICÓW W ZAJĘCIACH PROWADZONYCH W ŻŁOBKU

§ 17. W Żłobku organizowane są zajęcia tematyczne i okazjonalne z udziałem rodziców.

§ 18. W zajęciach może uczestniczyć każdy rodzic dziecka uczęszczającego do Żłobka.

§ 19. O terminie zajęć rodzic jest wcześniej informowany w sposób zwyczajowo przyjęty w Żłobku.

 

Rozdział 6. GOSPODARKA FINANSOWA ŻŁOBKA

§ 20. Żłobek jako jednostka budżetowa Gminy Miejskiej Dzierżoniów prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w szczególności w ustawie o finansach publicznych i w ustawie o rachunkowości.

§ 21. Gospodarka finansowa Żłobka prowadzona jest na podstawie rocznego planu finansowego jednostki budżetowej opracowanego zgodnie z zasadami określonymi w § 20.

 

§ 22. Do obowiązków i uprawnień Dyrektora Żłobka Miejskiego Nr 1 w Dzierżoniowie należy:

1) organizowanie pracy Żłobka,

2) sporządzenia planu finansowego Żłobka i jego bieżąca realizacja,

3)  zapewnienie właściwej organizacji pracy, dokonywane podziału zadań dla poszczególnych stanowisk pracy oraz zatrudnianie, zwalnianie i dokonywanie innych czynności w ramach stosunku pracy z pracownikami Żłobka,

4)  zapewnienie należytego stanu higieniczno – sanitarnego Żłobka oraz warunków bezpieczeństwa dzieci i personelu na terenie Żłobka oraz w trakcie zajęć poza jego obiektem,

5)  uzgadnianie z Burmistrzem Dzierżoniowa zasad organizacji placówki z uwzględnieniem potrzeb dzieci korzystających ze świadczeń Żłobka,

6)  prowadzenie, udostępnianie i archiwizowanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,

§ 23. Rodzice dziecka objętego opieką Żłobka mają prawo do:

1)     uzyskiwania informacji na temat miesięcznego planu pracy w grupach,

2)     uzyskiwania pełnej informacji na temat rozwoju psychofizycznego ich dziecka,

3)     wyrażania opinii i wniosków na temat funkcjonowania Żłobka oraz pracy pracowników Dyrektorowi placówki i organowi sprawującemu nadzór merytoryczny nad placówką.

§ 24. 1. W Żłobku powołuje się Radę Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców dzieci uczęszczających do Żłobka.

2. Radę Rodziców wybierają rodzice dzieci uczęszczających do Żłobka.

3. W skład Rady Rodziców wchodzi po trzech przedstawicieli rad oddziałowych wybranych w danym roku szkolnym na pierwszym zebraniu organizacyjnym rodziców dzieci danego oddziału.

4. Rada Rodziócw uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem Żłobka.

5. W regulaminie Rada Rodziców określa w szczególności wewnętrzną strukturę i tryb pracy.

6. Rada Rodziców wybiera ze swego grona przewodniczącego i innych członków funkcyjnych.

7. Rada Rodziców może występować do Dyrektora Żłobka z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach dotyczących działalności Żłobka.

8. W celu wspierania statutowej działalności Żłobka Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł.

 

Rozdział 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa.

§ 25. Traci moc Uchwała Nr XIII/71/15 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 28 WRZEŚNIA 2015 r. w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego Nr 1 w Dzierżoniowie.

§ 26. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Wiczkowski

 

 

 

Informacje o artykule

Data utworzenia: 27.06.2018
Lista załączników: 1
Liczba wyświetleń: 207
Dodał:
Edytował: Administrator
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
12.08.2018
20:53:55
edycja
Administrator
Statut
12.08.2018
20:51:33
edycja
Administrator
Statut
12.08.2018
20:50:41
edycja
Administrator
Statut
27.06.2018
14:06:00
edycja
Administrator
Statut
27.06.2018
14:03:16
dodanie
Administrator
Statut